Login
contact

Expertgroepen

 

Waarom expertgroepen?

Het is van groot belang dat de invulling van de technische doorontwikkeling van DIP plaatsvindt in nauwe samenwerking met de sector, onze eindgebruiker. DIP is van de sector. Dat wat DIP bouwt, moet aansluiting hebben (en houden) op de bestaande bedrijfsprocessen en technische systemen en ook op de wensen en behoeften die er leven. Een tweede motivatie is dat het, voor het goed functioneren van DIP voor de sector, belangrijk is dat er op bepaalde onderwerpen consensus en uniformiteit ontstaat over hoe bepaalde processen worden ingericht. Zodat iedereen in de sector dezelfde soort data deelt, over hetzelfde spreekt, gelijkwaardige en vergelijkbare analyses maakt en financiële afspraken met elkaar maakt, gebaseerd op uniforme afspraken.

Omdat de doelstellingen en mogelijkheden van DIP breed zijn, hebben we expertgroepen in het leven geroepen in verschillende expertisegebieden. Dit voorjaar zijn er drie groepen van start gegaan, gericht op Marketing, Definities, en Theatertechniek. Na de zomer zal een eerste sessie plaatsvinden van de expertgroep Schoolvoorstellingen. Mocht een bepaald onderwerp hierom vragen in de toekomst, dan zal DIP zo nodig een passende expertgroep initiëren.

 

Wie zitten er in de expertgroepen?

DIP streeft er naar om binnen alle expertgroepen een uitgebalanceerde selectie van experts te maken, waarbij rekening gehouden wordt met een balans tussen producenten en podia, groot/klein, wel/niet gesubsidieerd, grootstedelijk / provinciaal of een andere relevante afweging (zoals bij de Definities bijvoorbeeld vertegenwoordiging vanuit verschillende veel gebruikte kaartverkoopsystemen).  

 

Hoe samengesteld?

Vanuit een specifieke vraag over een (deel-)onderwerp uit de dagelijkse DIP praktijk, ontstaat een wens om over een bepaald onderwerp uitvoerig(er) met een groep van experts te kunnen praten. Op basis van een concrete vraag (bijvoorbeeld ‘Hoe kan DIP in de toekomst de schoolvoorstellingen binnen het platform het beste ontsluiten?’) zoeken we naar experts die kunnen bijdragen aan het vinden van het gezamenlijke antwoord.  

De samenstelling vindt plaats vanuit het netwerk van DIP: via het team, de huidige DIP gebruikers, het bestuur en (de leden van ) de drie brancheverenigingen (VSCD, NAPK en VVTP). We benaderen mensen persoonlijk met het specifieke vraagstuk voor handen om samen te bepalen of men in de gelegenheid is een waardevolle bijdrage te leveren aan de expertgroep.

Het is nadrukkelijk de bedoeling de groepen niet te groot te laten worden (max 10-12 experts), omdat de expertgroepen fungeren als werkgroepen die met elkaar tot concrete plannen en conclusies moeten komen. Wel betrekken we in sommige situaties zijdelings deelexpertise bij een expertgroep, om de conclusies en input vanuit de groep nader te toetsen.

 

Hoe vaak komen de expertgroepen bij elkaar?

Vanwege de corona-maatregelen en vanwege de geografische spreiding van de experts, vinden de meeste expertgroepen vooralsnog via digitale sessies plaats. Voordeel van de digitale sessies is dat er relatief op korte termijn gepland kan worden met een goede bezetting en dit van alle betrokkenen de minste tijdsinvestering vraagt. DIP hoopt dit in de toekomst af te kunnen wisselen met af en toe ‘live’ samenkomen. Het aantal sessies en de frequentie worden samen met de experts bepaald en is afhankelijk van onderwerp en actualiteit.

 

Wat doet DIP met de uitkomsten van de expertgroepen?

DIP gebruikt de uitkomsten vanuit de verschillende expertgroepen om:

  • Wensen vanuit de praktijk te vertalen naar concrete functionaliteiten binnen het DIP platform
  • Prioritering en fasering aan te brengen in de doorontwikkeling van het DIP platform (niet alles kan in 1x gerealiseerd worden)
  • Consensus te vinden m.b.t. bedrijfsprocessen en techniek zodat deze (deels) door DIP geautomatiseerd kunnen worden
  • Uniforme afspraken te maken over definities, zodat we binnen de sector met elkaar kunnen vergelijken, delen, analyseren en concluderen.

Als er vanuit de expertgroepen uitkomsten ontstaan die van invloed zijn op de sector als geheel of een specifieke beroepsgroep daarbinnen, dan zal DIP dit breed met de sector delen en toetsen, om zo maximaal draagvlak te creëren binnen de gehele podiumkunstenbranche. We doen het samen!

Heb je een vraag of wil je een bijdrage leveren aan één van de expertgroepen? Klik dan verder naar de betreffende expertgroep of stuur een bericht naar DIP.

Meer weten over één van de expertgroepen? Kies de expertgroep waar je meer over wil weten!

Voor meer informatie over de expertgroep Definities, klik op de knop:

Voor meer informatie over de expertgroep Techniek, klik op de knop: