Login
contact

Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van DIP: 

v. 3.0 11 januari 2024

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, KVK-nummer 75117177, gevestigd (1019 BR) te Amsterdam, Piet Heinkade 5, (hierna: ‘DIP’) en de partij die zelfstandig of via een branchevereniging toegang verkrijgt tot en/of gebruik maakt van het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (hierna: ‘Platform’). Van deze Algemene Voorwaarden (hierna ook: ‘Algemene Voorwaarden’ afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing, indien en voor zover DIP deze afwijkende bedingen en overeenkomsten schriftelijk heeft aanvaard. 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Applicatie: de door DIP beheerde en geëxploiteerde IT-omgeving op het Platform;

Bijdrage: een door DIP te bepalen bedrag dat door een Gebruiker aan DIP, of aan de brancheorganisatie waar de Gebruiker lid van is, ter doorbetaling aan DIP, wordt voldaan ten behoeve van het beheer en verdere ontwikkeling van de Applicatie en de Database;

Database: de online, met geaggregeerde gegevens gevulde en door DIP geëxploiteerde databank waarmee o.m. de kaartverkoop- en boekingssystemen van aanbieders van voorstellingen en concerten geautomatiseerd worden gekoppeld, opdat Gebruikers onderling informatie met elkaar kunnen uitwisselen als beschreven in 2.1; 

Diensten: de door DIP aan Gebruikers via het Platform te leveren diensten, waaronder begrepen de toegang tot de Applicatie en de van toepassing zijnde delen van de Database, het bieden van de mogelijkheid aan Gebruikers om contracten af te sluiten met presenterende en producerende instellingen en inzage te verkrijgen in verkoopstanden en geaggregeerde kaartkopersinformatie;

DIP: Stichting Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten;

Geanonimiseerde Gegevens: gegevens (en/of informatie) die zijn geanonimiseerd op een wijze die als onomkeerbaar wordt geacht te zijn en om die reden niet kan worden aangewend of verwerkt om een persoon te identificeren, of – op welke wijze ook – kan traceren, zelfs als deze is gekoppeld aan of gecombineerd met andere gegevens of anderszins is onderworpen aan enige vorm van verwerking. 

Gebruiker(s): alle categorieën gebruikers van het Platform, waaronder begrepen Gebruiker Producent/Impresariaat en Gebruiker Presentator.

Gebruiker Presentator: een natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de podiumkunsten en vanuit die hoedanigheid gebruik maakt van het Platform, zijnde een presentator van voorstellingen en/of concerten; 

Gebruiker Producent/Impresariaat: een natuurlijke of rechtspersoon die actief is in de podiumkunsten en vanuit die hoedanigheid gebruik maakt van het Platform, zijnde een producent, een impresariaat of een andere aan podiumkunsten gelieerde (rechts-)persoon; 

Inlogcode: gebruikersnaam en wachtwoord;

Overeenkomst: de overeenkomst en de daarin vervatte Algemene Voorwaarden Toegang en Gebruik Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten welke tot stand komt door het verkrijgen van toegang tot en/of gebruik maken van het Platform en ondertekening van het formulier waarin o.m. de looptijd en bijdrage voor de Diensten zijn vastgelegd;

Persoonsgegevens van Kaartkopers: persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals postcode, huisnummer en eventuele toevoeging. 

Persoonsgegevens van Gebruikers: persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals gebruikersnaam en de Inlogcode.

Platform: het door DIP ontwikkelde en geëxploiteerde digitaal platform voor de podiumkunsten, waar de Applicatie en de Database deel van uitmaken; 

Toegangs- en gebruiksvoorwaarden: Deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen eventuele handleidingen voor het gebruik van de Database;

Website: DIP’s website onder de domeinnaam <www.dip.nl>, waaronder begrepen alle subdomeinnnamen.

2. Doelstellingen DIP

2.1 DIP heeft via het Platform onder meer tot doel:

Het landelijk centraal verzamelen, analyseren, verrijken en ontsluiten van geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens van voorstellingen en kaartkopers ten behoeve van een betere data gedreven marketing, gericht op meer en meer diverse kaartkopers met behulp van de Database;

‘Overlap’ analyses, waarbij geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens worden gecombineerd;

Het automatiseren van administratieve processen tussen producenten en podia;

Rapportage van financiële en statistische Geanonimiseerde Gegevens aan subsidiënten, overheden en anderen;

Een archieffunctie van geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens , zowel ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van Gebruikers als om het erfgoed in de podiumkunsten te bewaren en te ontsluiten voor belangstellenden.

Om de doelen te verwezenlijken heeft DIP het Platform ontwikkeld en een Database opgebouwd gericht op het landelijk centraal verzamelen en analyseren van geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens van voorstellingen en bezoekers en het bieden van andere functionaliteiten, nu of in de toekomst. DIP maakt voor het verwerken van de geaggregeerde, Geanonimiseerde Gegevens gebruik van (sub-)verwerkers.

2.2 Bij het genereren van de in het vorige lid genoemde gegevens is het uitgangspunt dat de Database geen Persoonsgegevens – anders dan die van Gebruikers –  verwerkt. Ten aanzien van zakelijke relaties van DIP is de Privacyverklaring van toepassing. De Gebruikers dienen mee te werken met DIP om te voorkomen dat gegevens die herleidbaar zijn tot personen aan de Database worden toegevoegd, c.q. op het Platform worden verwerkt.

2.2 In het geval Gebruiker Presentator toegang verkrijgt tot de Publieksmonitor, verstrekt de Gebruiker Persoonsgegevens van Kaartkopers       aan DIP. DIP past bij het inlezen van de Persoonsgegevens van Kaartkopers masking toe waardoor DIP gepseudonimiseerde Persoonsgegevens van Kaartkopers verwerkt. DIP is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gepseudonimiseerde Persoonsgegevens van Kaartkopers. Omdat Gebruiker Presentator de Database van DIP verrijkt met Persoonsgegevens van Kaartkopers     , is sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van DIP en Gebruiker Presentator. DIP en Gebruiker Presentator  sluiten, voordat Persoonsgegevens van Kaartkopers      worden gedeeld, een gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG, waarbij Gebruiker Presentator namens DIP de betrokkene rechtstreeks informeert.

2.3 Gebruiker zal ervoor zorgdragen dat er zonder voorafgaande toestemming van DIP geen bedrijfsgevoelige gegevens van DIP of andere Gebruikers met derden worden gedeeld.

2.4 Gebruiker zal alle redelijke medewerking aan DIP verlenen om deze doelstellingen te verwezenlijken en te consolideren en secuur omgaan met als bedrijfsgevoelig aangemerkte gegevens. 

2.5 DIP gaat zorgvuldig om met de door Gebruiker als bedrijfsgevoelig aangemerkte gegevens en zal deze niet delen of ontsluiten zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker. 

3. Toegang tot Platform en Gebruikmaking Diensten

3.1 Gebruiker verkrijgt toegang tot het Platform, de relevante delen van de Database en de Diensten door registratie op de Website van het Platform door het invullen van een registratieformulier. DIP behoudt zich het recht voor om registratie te weigeren, bijvoorbeeld in geval Gebruiker niet (meer) in de podiumkunsten actief is.

3.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft Gebruiker het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om Diensten af te nemen van DIP en – met inachtneming van de aanwijzingen van DIP – gebruik te maken de Website en/of relevante delen van de Database.

3.3 DIP voorziet Gebruiker van een mogelijkheid om een Inlogcode aan te maken teneinde toegang te verkrijgen tot het Platform en gebruik te kunnen maken van de relevante delen van de Database. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van de Inlogcode, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden met of onder gebruik van de gebruikersnaam. Indien de gebruikersnaam en/of wachtwoord onrechtmatig worden gebruikt, of indien Gebruiker constateert dat sprake is van een andere inbreuk op de beveiliging van de Database of het Platform, dient Gebruiker dat direct en binnen twee werkdagen schriftelijk te melden aan DIP.

3.4 DIP is niet aansprakelijk voor enige vorm van kosten, schade of verlies die mochten ontstaan als gevolg van het feit dat anderen in het bezit zijn gekomen van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van Gebruiker. 

3.5 De Overeenkomst tussen DIP en Gebruiker wordt aangegaan voor de in het registratieformulier vermelde looptijd en bij gebreke daarvan, voor onbepaalde tijd.

3.6 Voor het gebruik van de het Platform en/of de Diensten, dient Gebruiker een periodieke Bijdrage te betalen.

3.7 Gebruiker zal zich houden aan het in deze Overeenkomst bepaalde. Mocht Gebruiker zich niet houden aan het in deze Overeenkomst bepaalde dan wel instructies van DIP met betrekking tot het gebruik van het Platform niet opvolgen, behoudt DIP zich het recht voor om Gebruiker (al dan niet tijdelijk) de toegang tot en het gebruik van het Platform en/of de Diensten te ontzeggen of definitief te beëindigen. In dat geval maakt Gebruiker geen aanspraak op enige creditering van de al betaalde Bijdrage.

3.8 DIP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en/of aanpassingen in het Platform en/of de Website te implementeren.

3.9 DIP kan onderhoud verrichten op de Website en/of het Platform. Indien DIP onderhoudswerkzaamheden laat verrichten, zal zij dit zoveel als redelijk mogelijk buiten kantooruren laten doen. DIP garandeert niet dat de Website of het Platform altijd toegankelijk is of blijft.

3.10 DIP neemt passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de geldende regelgeving ter bescherming van haar Website, het Platform en de Diensten.

3.11 DIP is niet aansprakelijk voor gebreken in of falen van koppelingen van de Website, en/of het Platform met elkaar of met andere systemen. DIP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de correcte werking van URLs, APIs (Application Programming Interfaces) of ETLs (Extract Transform Load routines).

3.12 DIP behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst (de Algemene Voorwaarden) met inachtneming van een aankondigingstermijn van één (1) maand te wijzigen. 

3.13 Indien een Gebruiker ophoudt lid te zijn van een deelnemende branchevereniging, kan deze lid blijven en is de Bijdrage voortaan rechtstreeks verschuldigd aan DIP. Gebruiker is in dat geval ook gerechtigd maar niet verplicht om de Overeenkomst met DIP op te zeggen.

3.14 Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook, eindigt de toegang en het gebruik van deze Gebruiker automatisch en tegelijkertijd zonder dat DIP een voorafgaande schriftelijke aankondiging van beëindiging hoeft te doen.

4. (Intellectuele) eigendomsrechten

4.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot het Platform, de Website en daaraan gekoppelde Database ten behoeve van administratieve processen komen bij uitsluiting toe aan DIP en/of haar licentiegevers.

4.2 Gebruiker is ermee bekend dat de door hem aangeleverde informatie op het Platform en de Website kan worden geplaatst en in de Database zal worden opgenomen en dat bepaalde informatie met betrekking tot kaartkopers met andere Gebruikers kan worden gedeeld. Voor zover en indien er op deze door Gebruikers aangeleverde informatie intellectuele eigendomsrechten rusten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot merkrechten en/of auteursrechten) verleent Gebruiker hierbij aan DIP om niet een niet-exclusieve, overdraagbare licentie met betrekking tot het gebruik, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze informatie voor zover noodzakelijk in het kader van het goed functioneren van het Platform en/of de Website.

4.3 Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Gebruiker vrijwaart DIP volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op het Platform en de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden.           

4.4 Indien Gebruiker over aanwijzingen beschikt dat derden inbreuk maken op de rechten van DIP, zal Gebruiker DIP hiervan terstond op de hoogte brengen. DIP zal naar eigen inzicht besluiten of, en zo ja, met welke middelen, zij tegen de inbreuk op haar rechten wenst op te treden. Gebruiker zal desgevraagd en tegen vergoeding van de daarmee voor Gebruiker gepaard gaande redelijke kosten, alle medewerking verlenen ten behoeve van de door DIP tegen derden te nemen (rechts)maatregelen.

4.5 Gebruiker is uitdrukkelijk niet gerechtigd (beeld)merken en/of domeinnamen (URL’s) aan te vragen, te (doen) registreren en/of te gebruiken welke (verwarring wekkend) overeenstemmen met de naam van DIP en/of onderdelen van de Website waartoe DIP gerechtigd is en/of de naam podiumkunst.info, in het bijzonder maar niet beperkt tot namen en titels die hiermee verband houden. 

5. Aansprakelijkheid

5.1 DIP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik en/of naleving van deze Overeenkomst door andere Gebruikers en/of derden.

5.2 DIP is met betrekking tot een tekortkoming van haar verplichtingen slechts aansprakelijk indien haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid – aan te tonen door Gebruiker – kan worden verweten. In het geval zou komen vast te staan dat DIP aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist uitvoeren van (een deel van) haar verplichtingen, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ten gevolge van grove opzet of schuld aan haar zijde en beperkt tot een zodanig (maximum) bedrag als in redelijke verhouding staat tot het van Gebruiker tot dan toe verkregen bedrag. De aansprakelijkheid zal dit bedrag nimmer overschrijden. Iedere andere aansprakelijkheid waaronder indirecte schade en gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

5.3 Voor zover tussen Partijen nadere afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, gelden die specifieke afspraken over aansprakelijkheid in afwijking van het voorgaande.

6. Beëindiging Overeenkomst

6.1 Met uitzondering van leden van een aan DIP deelnemende branchevereniging is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes(6) maanden. Opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand. Een lid van een branchevereniging is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen wanneer deze ook als Gebruiker ook het lidmaatschap heeft opgezegd, tegen de datum waarop dat lidmaatschap eindigt (typisch 31 december van het jaar volgend op de opzegging).

6.2 DIP is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven (geheel of gedeeltelijk) te beëindigen zonder inachtneming van de in artikel 6.1 genoemde opzegtermijn en zonder enige creditering van al betaalde Bijdragen, in geval dat Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze Overeenkomst en Gebruiker niet binnen vijf (5) werkdagen nadat Gebruiker per aangetekende brief op zijn strijdige handelwijze is gewezen, alsnog volledig nakomt, onverminderd DIP’s recht op schadevergoeding.

6.3 De Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet of dreigt te gaan voordoen:

  • één van partijen wordt in staat van faillissement verklaard;
  • één van partijen wordt surseance van betaling verleend;
  • één van partijen gaat vrijwillig over tot liquidatie;
  • de onderneming van één van partijen wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

7. Algemene bepalingen

7.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst te gelden, zijn ook nadien van toepassing.

7.2 De onderhavige Overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen van partijen over en weer en treedt in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie. Elke (gedeeltelijke) terzijdestelling of wijziging van enige bepaling van deze Overeenkomst is slechts bindend indien deze tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 

7.3 Gebruiker is zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DIP niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

7.4 DIP zal Gebruiker zoveel als mogelijk laten weten wanneer het Platform tijdelijk buiten werking is gesteld.

7.5 Indien één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of niet afdwingbaar is c.q. zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling volgt.

7.6 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door partijen zijn bevestigd.

7.7 Op de Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing.

7.8 Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de Overeenkomst zullen in eerste aanleg worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Amsterdam. 

11 januari 2024