Login
contact
Partners en partnerprojecten
04.12.2020

Partners en partnerprojecten

DIP is meer dan alleen een handige software tool om processen in de podiumkunsten sneller en efficiënter te maken. Het aantrekken van meer en diverser publiek, het mogelijk maken van trendanalyses op landelijk niveau en het bewaren van het nationale erfgoed zijn even belangrijk. Dit sectorbrede en soms overstijgende karakter van DIP zorgt voor belangrijke en noodzakelijke samenwerkingen met andere digitale initiatieven, instellingen en projecten in de culturele sector. Onderstaand een overzicht van onze samenwerkingen.

Instellingen en organisaties

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

DIP werkt samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan verschillende dossiers:

  • het delen van publieksdata en behoeve van het aantrekken van meer en diverser publiek in de culturele sector
  • het archiveren en ontsluiten van informatie over de podiumkunsten ten behoeve van het nationaal erfgoed
  • het realiseren van een koppeling tussen de BIS verantwoordingsmodule en DIP
  • de rol die DIP potentieel kan vervullen ten aanzien van het digitaal registreren van (bezoekers van) schoolvoorstellingen binnen het bredere kader van de rol van de podiumkunsten binnen het onderwijssysteem in Nederland

 

DEN

DEN houdt zich bezig met kennisvergaring en onderzoek binnen de culturele sector. Zij richten zich onder andere op het ontsluiten van data en het bewaren van erfgoed in de culturele sector. DIP en DEN versterken elkaar doordat DIP zich voor een deel richt op dezelfde doelstellingen, maar dan specifiek gericht op de podiumkunsten. De onderlinge relatie tussen DIP, DEN en de sector kan gezien worden als een driehoeksverhouding, waarbij DIP als uitvoeringsorganisatie de uitkomsten van de onderzoeken van DEN direct kan implementeren, beiden in dienst van de culturele- en podiumkunstensector.

In opdracht van OCW begeleidt DEN een grootschalig onderzoek naar de mogelijkheden van een landelijk samenwerkingsverband op het gebied van publieksdata. DIP neemt, als koploper op het gebied van collectieve digitalisering in de podiumkunsten, deel aan dit onderzoek. OCW, DEN, DIP verkennen momenteel (november 2020) samen met een aantal andere koplopers in de sector (o.a. Rotterdam Festivals, CJP, G4 en de Museumjaarkaart) de mogelijkheden voor de volgende te nemen stappen.

 

Audience Agency

De stichting The Audience Agency (Verenigd Koninkrijk) heeft als hoofddoel het ontsluiten van publieksinformatie aan culturele organisaties om de kwaliteit van marketingactiviteiten te verbeteren.

DIP is in gesprek met The Audience Agency over de stappen die zij maken op het gebied van dataverzameling in het respectievelijke land. Het doel van DIP en The Audience Agency is om overeenkomsten en verschillen te constateren in hun doelstellingen, internationaal gezien manieren van werken in de culturele sector te vergelijken, van elkaar te leren en inzichten te verwerven om beide platform te optimaliseren.

 

Podiumkunst.net (voormalig Stichting TIN / Theater Instituut Nederland)

Podiumkunst.net beoogt op basis van de productiedatabase en het fysieke archief van het voormalige Theater Instituut Nederland een toegankelijke database te realiseren voor een ieder die wilt grasduinen door het archief van alle muziek- en theaterproducties die ooit gemaakt zijn. Podiumkunst.net en DIP onderzoeken de mogelijkheden om (een deel van deze) data vanuit DIP aan te leveren.

 

Boekmanstichting

De Boekmanstichting is een kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Zo leveren zij al sinds 2013 tweejaarlijks de vertrouwde Cultuurindex en zijn zij onlangs de Cultuurmonitor gestart die vanaf 2021 jaarlijks de staat van kunst en cultuur in Nederland zal weergeven. DIP ondersteunt de activiteiten van de Boekmanstichting, beoogt ten aanzien van landelijke trendanalyses deels dezelfde doelstellingen en heeft de potentie automatisch een deel van de data - het deel dat betrekking heeft op de podiumkunsten - voor de Cultuurindex aan te leveren. DIP en de Boekmanstichting onderhouden zodoende nauw contact.

 

Overige innovatieve digitale initiatieven

Rotterdam Festivals 

De samenwerking tussen DIP en Rotterdam Festivals komt voort uit het eerder genoemde onderzoek van OCW ten aanzien van de mogelijkheden tot het landelijk delen van publieksdata. Rotterdam Festivals heeft als missie het verhogen van de cultuurparticipatie in Rotterdam. Vanuit dit doel hebben zij cultuurprofielen - persona's- opgesteld die gericht zijn op de consumenten van cultuur in Rotterdam om een beter overzicht te krijgen van de verschillende doelgroepen. Deze profielen kunnen mogelijk veel betekenen voor de marketing van de podiumkunsten. Overige steden (G4) experimenteren momenteel met de opgestelde profielen. Vanwege haar potentieel nationale karakter onderzoeken Rotterdam Festivals en DIP de mogelijkheden tot samenwerking.

 

CJP en Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (Platform ACCT)

CJP is een platform dat samenwerkt met culturele organisaties aan het toegankelijk maken van cultuur. Platform ACCT is een initiatief vanuit het culturele werkveld met als doel het gezamenlijk verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.

DIP, CJP en Platform ACCT hebben deelgenomen aan het onderzoek van DEN en OCW met betrekking tot het delen van publieksdata. Vanuit dit project werken de drie organisaties samen op het gebied van dataverzameling in de culturele sector in het algemeen en meer specifiek de podiumkunstensector. Vanuit de arbeidsmarktagenda heeft Platform ACCT opdracht gegeven aan Walter Groenen (directeur van CJP, maar op persoonlijke titel) een diepgaand onderzoek te doen naar de behoeften in de culturele sector op digitaal vlak. DIP deelt deze doelstellingen op het gebied van de podiumkunsten en onderhoudt op deze gronden onderling contact en werkt waar mogelijk samen met Walter Groenen.